Säännöt

Pirkkalan Taideyhdistys ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pirkkalan Taideyhdistys ry ja sen kotipaikka on Pirkkalan kunta.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa taidetoiminnan edellytysten kehittämiseksi, herättää kiinnostusta kuva- ja muihin taiteisiin, saada aikaan vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa eri taiteenalojen kesken, tukea taiteilijoita ja taiteenharrastajia sekä toimia heidän yhdyssiteinään.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää taidenäyttelyitä ja muita taidetilaisuuksia voittoa tavoittelematta
 • järjestää esitelmä-, kritiikki- ja koulutustilaisuuksia
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • järjestää jäsenilleen opinto-, tutustumis- ja kulttuuriretkiä tai -matkoja
 • vaikuttaa aloittein, lausunnoin ja neuvotteluin taiteita koskevaan päätöksentekoon
 • toimii yhteistyössä vastaavien yhdistysten sekä muiden taide- ja kulttuuritahojen kanssa

4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahainkeräyksiä.

5 § Jäsenet

Yhdistyksen kaikilla jäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet. Kaikilla jäsenryhmillä on äänioikeus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5.1. Varsinainen jäsen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä suorittaa vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

5.2. Taiteilijajäsen

Taiteilijajäseneksi voi päästä henkilö, joka on liittynyt yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ja sen lisäksi on hankkinut taiteilijan ammattiin valmistavan koulutuksen tai osallistunut viiteen paikalliseen, alueelliseen tai valtakunnalliseen näyttelyyn, jonka on jyryttänyt valtakunnalliseen taiteilijain ammattiliittoon kuuluva taiteilija. Taiteilijajäsenyyden saavuttamisen toteaa yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen hallitus voi käyttää harkintavaltaa tulkinnanvaraisissa tapauksissa.

5.3. Kunniajäsen

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen vuosikokous kutsua hallituksen ehdotuksesta henkilöitä, jotka ovat ansioituneet taiteilijoina tai ansiokkaasti edistäneet yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

5.4. Kannatusjäsen

Kannatusjäseniksi voivat liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä suorittavat yhdistykselle vuosikokouksen määräämän kannatusjäsenmaksun.

6 § Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos varsinainen jäsen, taiteilija- tai kannatusjäsen on kahden perättäisen vuoden ajan jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta.

7 § Jäsenen erottaminen

Hallitus voi myös erottaa jäsenen, mikäli hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Erotettavalle jäsenelle varataan mahdollisuus selityksen antamiseen paitsi milloin erottaminen johtuu jäsenmaksun maksamatta jättämisestä ja jäsen voi saattaa erottamisen viimeistään kahdeksan (8) kuukauden kuluessa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

8 § Jäsenmaksu, yhteisön kannatusjäsenmaksu ja vapaaehtoinen tukimaksu

Vuotuisen jäsenmaksun, yhteisön kannatusjäsenmaksun ja mahdollisen, vapaaehtoisen tukimaksun suuruudesta päättää syyskokous kullekin jäsenryhmälle erikseen.

9 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja muut jäsenet kahdeksi (2) vuodeksi siten, että jäsenistä puolet on erovuorossa vuorovuosin.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa ja erottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan sekä yhdistyksen jäsenistä koostuvia toimikuntia erikseen määriteltyjä tehtäviä varten.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen pöytäkirjan voi tarkastaa kaksi tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa tai sen tarkastaa seuraava kokous.

10 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tulee

 • valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
 • panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
 • hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta
 • antaa yhdistyksen jäsenille tarpeelliset tiedonannot ja kokouskutsut
 • laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 • laatia toimintakertomus ja tilinpäätös
 • hoitaa jäsenluetteloa ja kerätä jäsenmaksut
 • asettaa mahdollisesti tarvittavat työvaliokunnat ja toimikunnat
 • suorittaa kaikki muut tehtävät, jotka yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukselle kuuluvat

tai jotka yhdistyksen kokous antaa

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

12 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kaienterivuosi. Yhdistyksen tilit on jätettävä toiminnantarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

13 § Yhdistyksen kokoukset, ääni- ja päätösvalta, koollekutsuminen

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun aikana. Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun aikana. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Hallitus on velvollinen kutsumaan koolle ylimääräisen kokouksen, kun 1 /10 ääni-oikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta 30 pv aikaisemmin kirjallisesti erityistä ilmoitettua asiaa varten vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia kunniajäsenet sekä ne varsinaiset jäsenet, taiteilija- ja kannatusjäsenet, jotka ovat maksaneet vuosittaisen jäsenmaksunsa kokouspäivään mennessä. Oikeuskelpoinen kannatusjäsenyhteisö käyttää äänioikeuttaan edustajansa välityksellä.

Kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu.

Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta paikallisiehdessä julkaistulla ilmoituksella ja kullekin jäsenelle erikseen osoitetulla kirjeellä, sähköpostilla tai painotuotteella, johon kutsu on sisällytetty, joka on postitettava vähintään kymmenen päivää (10) ennen kokousta.

14 § Vuosikokous

Vuosikokouksessa

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2)

ääntenlaskijaa

 • käsitellään hallituksen laatima kertomus edelliseltä toimintavuodelta
 • käsitellään tilinpäätös
 • käsitellään toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

edelliseltä toimintavuodelta

 • päätetään kunniajäsenten nimittämisestä
 • käsitellään kokouskutsussa mainittuja, yhdistyksen jäsenten esittämiä asioita hallituksen

lausunnon seuraamina. Jäsenen tekemä esitys on jätettävä kirjallisesti hallitukselle

viimeistään 30 vuorokautta ennen kokousta.

 • tiedotetaan ajankohtaisista ja keskustellaan läsnä olevien jäsenten esiin tuomista asioista.

15 § Syyskokous

Syyskokouksessa

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2)

ääntenlaskijaa

 • käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma tulevalle toimintakaudelle
 • käsitellään hallituksen laatima talousarvio tulevalle tilivuodelle
 • määrätään jäsenmaksujen, kannatusjäsenmaksun ja vapaaehtoisen tukimaksun suuruus

tulevalle vuodelle

 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten (3) tilalle
 • valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa tulevalle

tilikaudelle

 • käsitellään kokouskutsussa mainittuja, yhdistyksen jäsenten esittämiä asioita hallituksen

lausunnon seuraamina. Jäsenen tekemä esitys on jätettävä kirjallisesti hallitukselle

viimeistään 30 vuorokautta ennen kokousta

 • tiedotetaan ajankohtaisista ja keskustellaan läsnä olevien jäsenten esiin tuomista asioista.

16 § Äänestykset

Jos asia on kokouksessa päätettävä äänestämällä, ratkaisee sen yksinkertainen ääntenenemmistö, paitsi milloin on kysymyksessä 17 §:n ja 18 §:n asia. Vaali ratkaistaan arvalla, mutta muiden asioiden mennessä tasan ratkaisee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

17 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan yhdistyksen kokouksessa, jos kolme neljäsosaa (3/4) kaikista annetuista äänistä kannattaa muutosta.

18 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä, jos kolme neljäsosaa (3/4) kaikista annetuista äänistä sitä kannattaa. Purkamispäätös on alistettava vähintään kuuden (6) kuukauden kuluttua pidettävän uuden kokouksen samanlaisella enemmistöllä hyväksyttäväksi.

Jos yhdistys päätetään purkaa, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla näiden sääntöjen toisen (2) pykälän tarkoituksen toteuttamiseen.

19 § Yhdistyslaki

Muutoin noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain säännöksiä.